Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
12 listopada 2017
Postulaty Światowego Kongresu Polaków
o 20 miejsc senatorskich dla Polonii w Senacie

Polacy z całego świata, zgromadzeni na pierwszym Światowym Kongresie Polaków, który odbył się w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod jednoczącym szyldem ”Strategia dla Polski ponad podziałami”, w merytorycznej i życzliwej atmosferze wzajemnego szacunku sformułowali szereg istotnych elementów tejże strategii. Ich cechą charakterystyczną jest to, że wskazują także na sposób ich realizacji. Mają one różnorodny charakter i ich realizacja będzie ułatwiona dzięki gotowości współpracy ze strony interdyscyplinarnego grona ekspertów i konsultantów Światowego Kongresu Polaków, którzy wyrazili gotowość pomocy.

1.Pierwszy, niejako wiodący postulat dotyczy zapewnienia Polakom za granicą 20 miejsc senatorskich w Senacie i odpowiedniej ilości miejsc w Sejmie RP. Postulat ten zgłoszony został przy otwarciu Kongresu przez mec. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków oraz szczegółowo uzasadniony w wielu wypowiedziach, które padły z ust dyskutantów Kongresu.

Realizacja od dawna postulowanego i znanego innym państwom (np. Francji) rozwiązania, będzie sprzyjała zaangażowaniu i wzmocnieniu współpracy Polaków w Polsce i za granicą. Współpracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, nauki i kultury. W tym celu potrzebna będzie nowelizacja prawa wyborczego.

2. Kolejny postulat dotyczył ważnej zarówno dla Polaków w kraju jak i Polaków za granicą kwestii nadal występujących barier rozwoju gospodarczego i nadal utrzymująca się zła relacja władza – obywatel (wbrew zapisom zawartym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego). Dla poprawy tej sytuacji potrzebna będzie zarówno interwencja ustawodawcza (np. zmiana przepisów podatkowych), jak i zmiana postaw urzędników, aby była ona przyjazna Obywatelom, co osiągnąć można nie tyle w drodze wymiany kadr, lecz przez nowoczesne systemy kształcenia ukierunkowane na innowacyjność i uwrażliwienie (jak to ma miejsce w niektórych uczelniach wyższych w Polsce lub za granicą).

3. Za istotne uznano przyjazne Obywatelom tworzenie prawa przez parlament oraz przyjazne stosowanie prawa przez urzędy oraz szeroko pojęte organy wymiaru sprawiedliwości. To z kolei wymaga permanentnego kształcenia i reformy edukacji, a przede wszystkim dostępu do kształcenia umiędzynarodowionego, takiego jakie zapewnia urzędnikom i prawnikom Europejska Akademia Prawa w Trier. Zachodzi zatem potrzeba otworzenia filii bądź nowej placówki w Warszawie. Ważne jest zapewnienie prowadzenia zajęć także w języku polskim. Akademia taka zapewniałaby szerszy dostęp także innym nowym państwom członkowskim, co podniosłoby rangę Polski na arenie międzynarodowej.

4. Za konieczne uznano zmianę przepisów i praktyki odzyskiwania obywatelstwa polskiego, aby nie była ona, tak jak dotąd „drogą przez mękę”. Podawano przykłady wieloletniej procedury związanej z uzyskiwaniem obywatelstwa polskiego.

5. Za niezbędne uznano wzmocnienie ambasad i konsulatów o kompetentnych prawników, którzy będą służyć bezpłatną pomocą prawną, co najmniej w takim zakresie, jaki przysługuje Polakom w kraju. Ten poziom ochrony uznany został za niewystarczający w porównaniu ze standardami europejskimi.

6. Za konieczne uznano usunięcie dyskryminujących przepisów oraz praktyki wyborczej polegającej na utrudnianiu dostępu do urn wyborczych, do których trzeba dojechać, pokonując setki kilometrów a następnie przez wiele godzin oczekiwać w kolejce.

7. Wiąże się z tym kolejny postulat dotyczący przedłużania ważności paszportów, co jest obciążone opłatami wyższymi niż te, które obowiązują w Polsce. Narusza to ewidentnie zasadę równego traktowania Polaków w kraju i za granicą i jest reliktem peerelowskiego systemu, który uznawał Polaków przebywających za granicą za zdrajców.


8. Kolejny problem, to zapewnienie polskim dzieciom ochrony przed wynarodowieniem. Są one bowiem odbierane rodzicom i umieszczane w sierocińcach, gdzie trącą kontakt nie tylko z rodziną, ale również z polskością. Tracą rodzimą tożsamość narodową.

9. Szczególne znaczenie ma także zwiększenie finansowania i zapewnienie równego traktowania wszystkim polskim szkołom za granicą.

10. Również za niezbędne uznano zwalczanie negatywnych stereotypów Polaka. Sprzyjać temu będzie promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, podkreślanie nie wad lecz niekwestionowanych uzdolnień – zarówno w tzw. mowie urzędowej, jak i niektórych pseudonaukowych socjologicznych badaniach.

11. Istotne znaczenie ma także naprawienie krzywd wyrządzonych Polakom, nie tyle przez karanie krzywdzicieli ile poprzez zrekompensowanie wyrządzonych krzywd (zwrot bezprawnie odebranych majątków lub mieszkań).

12. Dla zapewnienia powrotów Polaków z emigracji postulowano, aby w ramach Programu Mieszkanie Plus uwzględnić cały wachlarz budownictwa specjalistycznego uwzględniającego potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.

13. Szersze niż dotąd wspieranie organizacji pozarządowych polonijnych, bez faworyzowania tylko wybranych.

14. Opracowanie całościowego obrazu sytuacji Polaków za granicą.

15. Ułatwienia dostępu młodzieży polonijnej do kształcenia się w Polsce (upowszechnienie informacji o uprawnieniach w tym zakresie wynikających z Karty Polaka. Umieszczenie tej informacji na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego jest daleko niewystarczające i nieskuteczne).

To (z konieczności) zaledwie syntetyczne ujecie postulatów zgłoszonych na I Światowym Kongresie Polaków, będzie poszerzone w publikacji obejmującej cały dorobek Kongresu, czyli wszystkie wypowiedzi (także ich ewentualne poszerzenie z uwagi z na ograniczoną czasowo wypowiedź) a także głosy złożone do protokołu.

Do biura Światowego Kongresu Polaków nieustannie płyną zgłoszenia wielu konkretnych interesujących inicjatyw, z których wiele niebawem wspólnie zrealizujemy. Są bowiem wśród nas ludzie sukcesu, którzy potrafią zmotywować nas do merytorycznej pracy u podstaw w wyspecjalizowanych dziedzinach. Zapraszamy do tej współpracy wszystkich, którzy chcieliby pracować dla dobra wspólnego, dla Polski i Polaków w kraju i za granicą.

Składamy podziękowanie dla wszystkich pomocników i uczestników tego historycznego wydarzenia, a zwłaszcza dla licznie zgromadzonych przedstawicieli krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Wśród nich szczególnie liczne były, mające wieloletni dorobek, organizacje polonijne, pracujące ofiarnie na całym świecie. Praca ta jest godna najwyższego szacunku i powinna być wspierana w szerszym niż dotąd zakresie.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem panelistów i dziennikarzy, dzięki którym na cały świat rozeszła się i nadal płynie fala pozytywnych informacji o dokonaniach Polaków. Informacji o tym , że potrafią się pięknie różnić i dzięki temu wzbogacać się duchowo, nie abstrahując oczywiście od zawsze potrzebnej konstruktywnej krytyki.

Szczególne podziękowanie należy się również sponsorom i patronom wspierającym.

Mamy nadzieję, że w geście solidaryzmu, Szanowni Państwo, będziecie wspierać prace Kongresu cegiełkami i darowiznami wpłacanymi na konto Światowego Kongresu Polaków. Z całego serca za każdą najmniejszą cegiełkę dziękujemy.

Liczymy na wsparcie naszych działań - prosimy o przelew z adnotacją: „darowizna” na konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303.

Pracujemy dla dobra Polski i Polaków w kraju i za granicą, bez wsparcia finansowego rządu i bez pomocy Unii Europejskiej.

Serdecznie pozdrawiamy
mec. Stefan Hambura prezes Światowego Kongresu Polaków

dr Krystyna Krzekotowska wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

krzekotowska@soi.fc.pl