Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
12 maja 2017
Odrabiamy zaległości (8) Sydnejskie spotkanie liderów
Robert Czernkowski & Marian Radny. Foto Ela Cesarska

W sobotę, 8 kwietnia br., odbyło się w Domu Polskim w Ashfield (Sydney) robocze spotkanie liderów organizacji polonijnych w Australii, należących do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA). W spotkaniu, na zaproszenie Prezydium RNPA, które było inicjatorem i gospodarzem spotkania, wzięło udział 9 z 10 zaproszonych gości. Po czterech godzinach dyskusji, jedną z najważniejszych konkluzji tego spotkania było stwierdzenie – spotkanie potrzebne, praktyczne, oby takich wiȩcej.

Spotkanie, zaprojektowane jako robocze, wypełniły dyskusje na następujące tematy:
1. Struktura Polonii australijskiej z organizacjami parasolowymi i RNPA jako strukturą nadrzędną. Kwestionowano reprezentatywność organizacji członkowskich w Radzie Naczelnej opartej wyłącznie o wykup mandatów jako formalnego świadectwa przynależności do Rady. Zwrócono uwagę na niekonsekwencje organizacji członkowskich wykupujących manadaty w latach wyborczych i niewyborczych oraz problemy z dokumentacją uzsadniającą liczbȩ wykupowanych mandatów.

Dyskutowano o wprowadzeniu składki członkowskiej w Radzie Naczelnej niezależnie od mandatów uprawniających do głosowania podczas Zjazdów Delegatów. Postulowano zastąpienie Zjazdu Delegatów w latach niewyborczych Sejmikiem Polonijnym jako forum wszystkich organizacji członkowskich Rady. Zwrócono uwagę na brak w Prezydium Rady przejrzystej reprezentacji organizacji stanowych. Podniesiono problem kwalifikacji liderów polonijnych kierujących organizacjami polonijnymi. Zasugerowano, że pewne podstawowe kryteria jakie miałyby być stosowane przy nominacji na lidera polonijnego powinny być częscią standardowych działań RNPA. Postanowiono, że powyższe punkty winny zostać przedstawione Delegatom 49. Zjazdu RNPA w maju br. pod dyskusję.

2. Spory w organizacjach polonijnych. Zwrócono uwagę, że szczególnie drastyczne spory w środowisku polonijnym w Australii miały miejsce, i dalej występują, w sytuacjach, gdy spór dotyczy majątku organizacji polonijnych. Przytoczono przykłady Hindmarsh Island (Południowa Australia) i Klubu Polskiego w Ashfield (Nowa Południowa Walia). W dyskusji rozważano sposoby zażegnania takich sporów w wyniku których powstają ogrome straty – zarówno wizerunkowe jak i majątkowe. Te ostatnie ze względu na olbrzymie koszta związane z obsługą prawną toczonego sporu.

Pozytywną opinię uczestników spotkania zyskała propozycja ustanowienia polonijnego zespołu ekspertów prawnych mającego za zadanie, w oparciu o ustalone fakty dotyczące danego sporu, przekazania porady prawnej stronom sporu ze wskazaniem polubownej drogi jego rostrzygnięcia bez uciekania się do kosztownego, wizerunkowo i finansowo, procesu sądowego. Zwrócono uwage na rolę jaką może pełnić Komisja Arbitrażowa w procesie mediacyjnym jeżeli zainteresowane strony wyrażą zapotrzebowanie na taką mediację. Postanowiono, że uczestnicy spotkania nawiążą, w miarȩ możliwości, kontakty z przedstawicielami Polonii posiadającymi kompetencje do działania w takiej grupie eksperckiej. Uznano również, że propozycja powołania takiej grupy powinna trafić pod obrady Delegatów 49. Zjazdu.

3. Aktywna Polonia. Co my, jako już zorganizowana Polonia, robimy, by skłonić wiȩcej rodaków do bycia jej aktywnym członkiem? Postulowano zwrócenie uwagi na częstsze niż to jest to praktykowane obecnie, organizacje atrakcyjnych imprez polonijnych z misją przyciągania doń młodej Polonii. Rozważano popularyzacje dwujęzycznych biuletynów informacyjnych polonijnych. Dyskutowano nad efektywnością finansową funduszy polonijnych oraz rozważano powstanie centralnego funduszu polonijnego. Zwrócono uwagę na fakt, że organizacje polonijne w Australii chcące wysyłac młodych ludzi do Polski na szkolenia, warsztaty etc. są wyrażnie w mniej korzystnej sytuacji niż pododobne organizacje w Stanach Zjednoczonych bądź Kanadzie, głównie z powodów kosztów z taką aktywnością związanych.

4. Wspólpraca Polonii z Polską i fundusze na działalność polonijną. Zwrócono uwagę na problemy w znajdowaniu krajowych (polskich) partnerów do współpracy z Polonią uznając, że głównym sprawcą tych problemów pozostaje brak i znaczne rozproszenie rzeczowej informacji w tym zakresie. Zauważono, że i tak nieczytelne rozdzielanie środków finansowych w Polsce na współpracę z Polonią, na parlamentarne i rządowe, znacznie pogłębia chaos informacyjny w tym zakresie. Ustalono, że informacje dotyczące współpracy Polonii z Polską, inicjowane przez stronȩ Polską, powinny trafiać do Rady Naczelnej, a ta winna je redystrybować swoimi kanałami informacyjnymi do organizacji polonijnych. Dotyczy to również form i warunków finansowania takich projektów przez stronę Polską.

Postanowiono, że Prezydium Rady Naczelnej, we współpracy z Radą Polonii Świata wytworzy formy nacisku na władze w Polsce celem ustanowienia centralnego Urzędu (minsterstwa) d/s Polonii. Zwrócono też uwagę na raczej małe zainteresowanie organizacji polonijnych funduszami australijskimi przeznaczonymi na rozwijanie działalności polonijnej w ramach wielokulturowej polityki rządu australijskiego. Postanowiono, że doraźnie, reprezentanci wszystkich stanów zdobędą informację o możliwościach zdobywania funduszy w różnych stanach, w celu dzielenia się tą informacją w drugim dniu tegorocznego Zjazdu Delegatów RNPA.


Stoją od lewej : Ryszard Adams-Dzierzba (Federacja NPW), Jan Tkaczyk (SPK), Edward Dudzinski (Federacja Polud. Australii), Alice Langford (Stowarzyszenie "Polonia" w QLD), Edyta Szmyd (Federacja Wiktoriańska), Malgorzata Kwiatkowska (Prezydium RNPA), Elzbieta Cesarski (KOPA), Leszek Wikarjusz (Prezydium RNPA), Urszula Lang (PolArt Inc.), Marian Radny (Prezydium RNPA), Krzysztof Dutkowski (ZHP), Marek Bartczak (Prezydium RNPA), Robert Czernkowski (Fundacja Polska w NPW)

5. Polska a Polonia. Zauważono, że Polsce jest potrzebna promocja z wykorzystaniem sukcesów przedstawicieli Polonii, ale brak jest mechanizmów by tȩ promocjȩ uznać za systemową, a nie przypadkową. Wspomniano w tym kontekście o skutecznej inicjatywie Polski w przyznawaniu polskich tytułów naukowych polskim naukowcom pracującym poza granicami Polski. Zwrócono jednocześnie uwagę na brak zainteresowania polskich wyższych uczelni promocją kształcenia młodej Polonii australijskiej w Polsce. Wskazano również na brak bilateralnych stosunków partnerskich między miastami polskimi i australijskimi, na wzór popularnego partnerstwa miast polskich z miastami europejskimi. Zebrani zgodzili się, że Polonia australijska nie ma potrzeby udziału bądź ingerencji w bieżącą partyjną politykę w Polsce. Ważny jest jednak dostęp Polonii, szczególnie młodej Polonii australijskiej, do rzetelnej informacji o bieżących wydarzeniach społeczno-polityczno-ekonomicznych w Polsce z naciskiem, by ta informacja była przekazywana z Polski w formie dwujęzycznej.

Spotkanie zakończyło się wspólną decyzją publikacji niniejszego komunikatu w australijskich mediach polonijnych.

Robert Czernkowski (protokolant spotkania), Marian Radny (przewodniczący spotkania)

Uczestnicy spotkania:
Zaproszeni goście:
1. Ryszard Adams-Dzierzba - Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW
2. Elżbieta Cesarski - Przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej
3. Ted Dudziński - Prezes Federacji Polskich Organizacji w Południowej Australii
4. Krzysztof Dutkowski - Przewodniczący Okrȩgu ZHP w Australii
5. Adam Grabek - Sekretarz Związku Polskiego w Hobart
6. Ursula Lang - Wiceprezes PolArt Inc.
7. Alice Langford - Prezes Stowarzyszenia Polaków w Queensland „Polonia” Inc
8. Edyta Szmyd - Wiceprezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
9. Jan Tkaczyk - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Przezydium RNPA reprezentowali:
10. Leszek Wikarjusz - Prezes RNPA
11. Małgorzata Kwiatkowska - Wiceprezes RNPA
12. Marek Bartczak - Członek Prezydium RNPA
13. Henryk Kurylewski - Członek Prezydium RNPA
14. Marian Radny - Członek Prezydium RNPA.

TRANSLATION TO ENGLISH BY HENRY KURYLEWSKI:

Memorandum from the Polish Community Council of Australia On Saturday 8th April 2017, leaders of member organisations of the Polish Community Council of Australia (PCCA) attended a working party meeting at the Polish Club, Ashfield (Sydney). PCCA was the instigator and host of the meeting which was attended by 9 out of the 10 invited guests. After four hours of discussions, one of the most important conclusions arrived at was the premise that the meeting was necessary, practical and more such meetings were warranted.

The working party meeting consisted of discussions under the following topical headings:
1. The structure of Polonia in Australia with umbrella organisations and PCCA as the parent structure. Based solely on the purchase of vote mandates as formal proof of PCCA membership, the representativeness of the member organisations of PCCA was questioned. The lack of consequences for member organisations purchasing vote mandates in election years as opposed to non-election years was pointed out as well as the problems in attaining documentary proof of members as validation for the number of mandates purchased. Discussions ensued regarding the introduction of PCCA membership that was not associated with purchasable vote mandates for the AGM Delegates’ Congress in favour of greater stringency in establishing genuine organisational sizes based on valid membership. It was postulated that a community forum involving all PCCA member organisations replace the Delegates’ Congress during non-election years. Attention was drawn to the lack of transparent representative organisations from each state in the Executive of PCCA. The problem of qualifications of leaders heading Polish organisations abroad was raised and it was suggested that fundamental criteria be developed and established as PCCA Policy. It was agreed that the above mentioned points should be presented for discussion to the delegates at the 49th Congress in May this year.

2. Disputes in Polish organisations abroad. It was noted that particularly drastic disputes have occurred and continue to occur in Polish community in Australia in situations where the dispute relates to the property assets of Polish Australian organizations. Examples cited were Hindmarsh Island (South Australia) and the Polish Club in Ashfield (New South Wales). Discussions considered ways to resolve such disputes which typically end in huge losses of public image as well as property settlement. The latter in particular due to the huge legal costs associated with an ongoing dispute. Meeting participants expressed positive support for the proposal to establish a Polish panel of experts who, armed with the facts relating to a given dispute, would be charged with the task of offering basic legal and other advice to the parties in dispute, indicating an amicable resolution without resorting to costly, public and financial expenses involving a judicial process. The principle objective of such a panel would be to assist with mediation. Potentially the Arbitration Committee could be responsible for making the arrangements to summon such a panel if the parties were willing to give it a try. It was agreed that the meeting participants would, to the best of their capabilities, establish contact with suitably qualified Polish Australian professionals asking about their willingness to serve on such a panel of experts on a rotational basis. It was also agreed that the proposal to establish such a panel should be presented for deliberation to the delegates at the 49th Congress.

3. Active Polonia. What do we, as established Polish Australian organisations do in order to encourage the active participation of our compatriots? It was postulated to draw attention to more frequent than happen now Polish Australian events targeting the engagement, support and participation of younger Polish Australians. Popularisation of bilingual newsletters in the Polish Australian community was offered for consideration. Discussion occurred regarding the financial effectiveness of Polish Australian funds as well as the possibility of establishing one central Polish Australian investment fund. It was also noted that any Polish Australian organisations wanting to send their young people to Poland for activities were disadvantaged when compared to other countries such as the United States, Canada etc. mainly because of costs involved.

4. Polish Australian cooperation with Poland and funds for Polish Australian projects. Attention was drawn to the problem of finding national (Polish) partnerships with Polish Australia due largely to the lack of substantial information and insignificant dispersion thereof. Noticeably, the lack of transparent distribution of Poland’s financial resources earmarked for dissemination between Polish Australian projects, parliamentary and governmental needs contributes to deepening the chaotic miscommunication in this regard. It was determined that information regarding cooperation between Poland and Polish Australians initiated by Poland ought to be directed to the PCCA, who should redirect same via its own channels of communication to relevant Polish Australian organisations. This applies also to application forms and regulations regarding financial support from Poland for such projects. It was determined that the Executive of the PCCA in association with the Council of Poles Abroad will exercise forms of pressure on Polish authorities aimed at establishing a central (ministerial) administration dedicated to Poles Abroad. Attention was also drawn to the rather small interest from Polish Australian organisations in Australian funds earmarked for the propagation of Polish Australian activities backed by the multicultural policies of the Australian government. It was decided that, on an ad hoc basis, representatives of all States will gain information about the availability of funds in different States, in order to share this information on the second day of this year's PCCA Congress of delegates.

5. Poland and Poles Abroad. It was noted that there is a need to promote Poles abroad in Poland based upon the successes of representatives of the Polish community abroad, but there is a lack of mechanisms to do so in a stable rather than an ad hoc manner. In this context, the possibility of Poland awarding academic titles to Polish academics working abroad was mentioned. At the same time, in was pointed out that there is a lack of interest on the part of higher Polish educational institutions in promoting the education of young Polish Australians in Poland. The lack of bilateral relational partnerships between Polish and Australian cities, similar to those between Polish and European cities was identified. Those gathered agreed that it is not necessary for Poles in Australian to participate nor intervene in current Polish party politics. It is important, however, that access by the Polish community, particularly young Polish Australians, to accurate information about current socio-politico-economic events in Poland be made available, with a strong recommendation that this information is communicated to Poles abroad in bilingual formats. The meeting ended with the agreement to publish this memorandum in Polish Australian media.

Robert Czernkowski (meeting minute secretary), Marian Radny (meeting chair)

Meeting particpants: Invited guests:
1. Ryszard Adams-Dzierzba - President: Federation of Polish Organisations in NSW
2. Elżbieta Cesarski - Chair: Polish Australian Education Commission
3. Ted Dudziński - President: Federation of Polish Organisations in SA
4. Krzysztof Dutkowski - President: Polish Scouting Association in Australia
5. Adam Grabek - Secretary: Polish Association of Hobart
6. Ursula Lang - Vice President: PolArt Inc.
7. Alice Langford - President: Polish Association of Queensland „Polonia” Inc
8. Edyta Szmyd - Vice President: Federation of Polish Organisations in Vic
9. Jan Tkaczyk - President: National Association of Polish Returned Soldiers
PCCA Executive representatives:
10. Leszek Wikarjusz - President
11. Małgorzata Kwiatkowska - Vice President
12. Marek Bartczak - Member
13. Henryk Kurylewski - Member
14. Marian Radny - Member

(translated from the original Polish text by Henryk Kurylewski).